Оцінка діяльності центрів прибутку

Оцінка діяльності – логічне продовження контрольних операцій. Через таку оцінку стимулюється реакція працівників на результати своєї діяльності і можливі відхилення фактичних показників від установлених (планових, нормативних, граничних) чи бажану динаміку останніх.

Оцінка діяльності здійснюється завдяки певній системі показників. Ці показники не можуть бути однаковими для різних підрозділів, зважаючи на специфіку їхнього функціонування, але є деякі загальні вимоги до змісту і формування таких показників. Коротко розглянемо ці вимоги. Показники підрозділів мають бути узгоджені з показниками роботи підприємства, утворювати з ними єдину систему показників і водночас ураховувати специфіку діяльності підрозділу. Необхідність взаємозв'язків показників по вертикалі (підприємство – цех – дільниця – бригада – робоче місце Оцінка діяльності центрів прибутку) випливає з єдності цілей діяльності підрозділів усіх рівнів – випуск продукції згідно з установленими потребами з мінімальними витратами, що на рівні підприємства забезпечує максимальний прибуток.

Змістовна ув'язка показників по вертикалі не означає прямого їхнього перенесення на нижчі рівні в незмінному вигляді. Такий порядок у побудові системи планово-оцінних показників підрозділів, що іноді трапляється на практиці, не має сенсу. На низових рівнях його замінює в більшості випадків показник витрат.

Продуктивність праці та інших ресурсів на рівні підприємства обчислюється на основі обсягу товарної продукції у грошовому виразі, на рівні підрозділів це може бути обсяг продукції у трансфертних цінах, нормо-годинах, натуральних вимірниках. Отже Оцінка діяльності центрів прибутку, показники діяльності підприємства трансформуються на рівні підрозділів із урахуванням конкретних умов (закінченості циклу виготовлення продукції, стану нормативної бази, обліку та ін.).

Кількість контрольованих і оцінювальних показників має бути достатньою для того, щоб підпорядкувати діяльність структурних підрозділів завданням, що стоять перед підприємством у цілому, але при цьому надмірно не обмежувати їхню оперативну самостійність. Жорстка регламентація діяльності підрозділів підприємства численними показниками, що встановлюються і контролюються зверху, не створює належних умов для ефективної роботи.

Функціонування підрозділу будь-якого рівня має певною мірою динамічний, імовірнісний характер, тому він має бути здатним до саморегулювання в певних межах. Це досягається прийняттям ряду рішень оперативно, на Оцінка діяльності центрів прибутку місці. Крім цього, зайва регламентація роботи зверху обмежує сферу прояву трудової активності та творчої ініціативи колективу працівників і керівництва.

Показники, за якими здійснюється контроль і оцінювання діяльності, повинні мати кількісний вимір на основі оперативного і бухгалтерського обліку. Без налагодженого належним чином кількісного обліку економічні показники втрачають свою об'єктивну основу та економічне значення, перестають бути важелями управління.

Центри прибутку – це підрозділи, керівники яких відповідають не лише за витрати, але й за фінансові результати своєї діяльності. Такими підрозділами можуть бути окремі підприємства у складі об'єднання, філіали, дочірні підприємства, торгові представництва, крамниці, фірми тощо. Їх керівники мають змогу контролювати усі Оцінка діяльності центрів прибутку компоненти діяльності, від яких залежить величина прибутку: обсяги виробництва та продаж, ціни, витрати. Звичайно центри прибутку включають декілька місць витрат. Загальні витрати та результати їх діяльності відображаються в системі бухгалтерського обліку.Оцінка діяльності центру прибутку заснована на різниці між доходами та витратами. Оскільки трансферти за межі центру є складовою частиною доходів поставляє відділу, а трансферти в центр прибутку - складовою частиною витрат одержуючого відділу, обраний метод встановлення трансфертної ціни вплине на прибутки обох підрозділів.

Оцінку діяльності центрів прибутку здійснюють на підставі звітів про прибутки і збитки, які включають (для внутрішнього користування) не лише загальні показники доходів та витрат, а й Оцінка діяльності центрів прибутку їх деталізацію за підрозділами та відхиленнями від нормативів.

Для об’єктивної оцінки кожного центру прибутків необхідно всі витрати (прямі та накладні) поділити на змінні і постійні, визначити по кожному підрозділу маржинальний доход, виключити з нього постійні витрати підрозділу та розрахувати внесок кожного підрозділу у покриття загальних постійних витрат підприємства і створення операційного прибутку.

Для цього необхідно окремо обліковувати постійні витрати підрозділу або ж визначити розрахунково ті постійні витрати, які можуть бути прямо віднесені до певного центру відповідальності та вибрати найбільш релевантну базу для розподілу інших (загальних) постійних витрат підрозділів (наприклад, витрат на рекламу, на закупівлі товарів та Оцінка діяльності центрів прибутку ін.).


documentbdyhfkb.html
documentbdyhmuj.html
documentbdyhuer.html
documentbdyiboz.html
documentbdyiizh.html
Документ Оцінка діяльності центрів прибутку